Terugbetalen Uitkering

Terugbetalen Uitkering

U zult een deel van uw uitkeringsbedrag moeten terugbetalen als u de uitkering te veel of onrechtmatig ontvangen hebt. Het kan gaan om een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW), de WIA (WGA of IVA), de Wajong, de WW, de WAO, de AOW, de Anw, de AIO, de Participatiewet of de Wmo. De betreffende uitkeringsinstantie (het UWV, de SVB of de gemeente) zal u een brief toesturen waar het terugvorderingsbesluit in staat. Een terugvordering kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat u te veel uitkering hebt ontvangen omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft aan de uitkeringsinstantie. In het terugvorderingsbesluit staat hoe hoog het bedrag is dat u moet terugbetalen, hoe dit moet gebeuren, waarom u het bedrag moet terugbetalen over de uitkering en voor wanneer dit moet gebeuren.

Bezwaar maken

De vordering vanuit het UWV, de SVB of de gemeente vervalt echter na 5 jaar. Indien zij het bedrag na 5 jaar pas terugvorderen, dan hoeft u deze niet te terugbetalen aangezien de vordering verjaard is. De verjaringstermijn is langer dan 5 jaar indien er sprake is geweest van fraude aan uw kant.

Tegen het terugvorderingsbesluit van uw uitkeringsinstantie kunt u binnen 6 weken in bezwaar. De betalingsverplichting wordt echter niet opgeschort door het indienen van een bezwaar. Als u een betalingsregeling wilt afspreken, neemt u contact op met de betreffende uitkeringsinstantie. Zoals gezegd, dient het bezwaarschrift binnen (meestal) 6 weken ingediend te zijn. Wordt deze na deze termijn ingediend, dan wordt deze niet inhoudelijk behandeld. Zorg dat u in uw bezwaarschrift duidelijk de gronden benoemt waarom u het niet eens bent met het besluit tot terugbetalen van de uitkering. De uitkeringsinstantie gaat naar aanleiding van uw bezwaarschrift de situatie opnieuw beoordelen.

U kunt een beroepsprocedure starten bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar dat u de uitkering moet terugbetalen. In de brief van de beslissing op bezwaar staat de wijze waarop u beroep instelt.

Advocatenkantoor