Begroting 2016: Good news for startups!

In de Begroting 2016 zit goed nieuws voor startups! De WBSO-regeling (loonkostensubsidie voor innovatie) wordt fors verruimd met €100 miljoen en samengevoegd met de RDA-regeling. Juist de WBSO is onder startups een belangrijk instrument om personeel aan te nemen en te blijven innoveren. Door het samenvoegen van de regelingen wordt ook de aanvraagprocedure versimpeld.

Daarnaast is er vanaf 2017 €50 mln beschikbaar om te investeren in fiscale maatregelen voor startups. Gedacht wordt aan het verlagen van het gebruikelijk loon voor startups (het fictieve bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden afgedragen), het aantrekkelijker maken van het uitkeren van loon in aandelen of het fiscaal aantrekkelijk maken van durfkapitaal door particulieren. Het komende jaar worden deze voorstellen verder uitgewerkt, zodat we volgend jaar opnieuw een paar belangrijke voorstellen uit StartupNL kunnen afvinken!

Laat ons weten waar volgens jullie het accent moet liggen!

 

The government budget for 2016 brings good news for startups! The WBSO arrangement (salary subsidy for innovation) is significantly expanded by € 100 million and merged with the RDA arrangement. WBSO is an important tool, which helps startups to hire staff and to keep innovating. By merging these arrangements the application process is also simplified.

Additionally, as of 2017, there will be € 50 million available to invest in tax incentives for startups. The idea is to reduce the ‘gebruikelijk loon’ for startups (the notional amount on which income tax has to be paid), to increase the attractiveness of paying wages in the form of shares, or to make venture capital fiscally more attractive. In the upcoming year these proposals will be developed further, so that we can check off a few more important proposals of StartupNL!

Let us know what you think should be a priority!

 

Picture: flickr (kecko)

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+
Written by:

Comments are closed.